Menu

LSPR کیت های تشخیصی دستگاه اسپکتروفوتومتر

LSPR کیت های تشخیصی دستگاه اسپکتروفوتومتر

 

LSPR کیت هاي تشخیصی

 

شرکت نانو مبنا ایرانیان افتخار ارائه کیت هاي تشخیصی LSPR را به محققان دارد و قادر به طراحی و ساخت اين كيت‌ها براساس سفارش پژوهشگران است. تغییرات خواص پلاسمونی نانو ذرات موجود در این کیت ها در معرض مواد بیولوژیكي با دستگاه اسپکتروفتومتر LSPR ثبت و نمایش داده میشود. این کیت ها شامل نانو ذرات طلا و نقره، در فازهای جامد و کلوئیدی میباشند. نانو ذرات در فاز جامد بصورت همگن در تمامي روزنه های کیت های 9روزنه‌اي، 16روزنه‌اي، 25 روزنه‌اي، 36 روزنه‌اي تثبیت شدهاند. چند روزنه بودن اين كيت‌ها، مقایسه  اندازه گیری کمی يك يا چند آنالیز را براي پژوهشگر بطور همزمان امكانپذیر می سازد .

 

 

Share

Post a Comment